Köp Oxycodone online

Köp Oxycodone online

$75.00 - $700.00

Oxycodon, som säljs under varumärken som Percocet och OxyContin bland många andra, är en opioidmedicin som används för att lindra måttlig till svår smärta.

Dosering, förpackningsstorlek
Välj ett alternativ / Välj ett alternativ
Köp Oxycodone online
Lägg till i varukorgen

KÖPA OXYCODONE 30MG

VARNING

Köp Oxycodon Online ,Oxycodone har en risk för missbruk och beroende, vilket kan leda till överdosering och död. Oxycodon kan också orsaka allvarliga, eventuellt dödliga, andningsproblem. För att minska din risk bör din läkare få dig att ta den minsta dos av oxycodon som fungerar och ta den under kortast möjliga tid. Se även avsnittet Hur man använder för mer information om beroende. risken för allvarliga andningsproblem är högre när du börjar med detta läkemedel och efter en dosökning, eller om du tar fel dos/styrka. Om du tar detta läkemedel tillsammans med alkohol eller andra droger som kan orsaka sömnighet eller andningsproblem kan det leda till mycket allvarliga biverkningar, inklusive dödsfall. Dessutom kan andra läkemedel påverka avlägsnandet av oxykodon från kroppen, vilket kan påverka hur oxykodon fungerar. Se till att du vet hur du tar oxycodon och vilka andra läkemedel du bör undvika att ta tillsammans med det. Se även avsnittet om läkemedelsinteraktioner. Sök genast läkarhjälp om någon av dessa mycket allvarliga biverkningar uppstår: långsam/svag andning, ovanlig yrsel, svår sömnighet/svimning, svårigheter att vakna upp. förvara detta läkemedel på ett säkert ställe för att förhindra stöld, missbruk eller missbruk. Om någon råkar svälja detta läkemedel, ska du omedelbart få medicinsk hjälp.Innan du använder detta läkemedel bör kvinnor i fertil ålder prata med sin(a) läkare(n) om riskerna och fördelarna. Berätta för din läkare om du är gravid eller om du planerar att bli gravid. Under graviditet ska detta läkemedel endast användas vid tydligt behov. Det kan öka risken för fosterskador något om det används under de två första månaderna av graviditeten. Dessutom kan användning under lång tid eller i höga doser nära det förväntade förlossningsdatumet skada det ofödda barnet. För att minska risken bör du ta den minsta effektiva dosen under kortast möjliga tid. Barn som föds av mödrar som använder detta läkemedel under lång tid kan utveckla allvarliga (eventuellt dödliga) abstinenssymtom. Meddela läkaren omedelbart om du märker några symtom hos ditt nyfödda barn, till exempel gråt som inte upphör, långsam/svag andning, irritabilitet, skakningar, kräkningar, diarré, dålig matning eller svårigheter att gå upp i vikt.

ANVÄNDNINGAR

Detta läkemedel används för att lindra måttlig till svår smärta. Oxycodon tillhör en klass av läkemedel som kallas opioida (narkotiska) analgetika. Det verkar i hjärnan för att förändra hur din kropp känner och reagerar på smärta.

HUR MAN ANVÄNDER

Läs läkemedelsguiden som tillhandahålls av din apotekare innan du börjar ta oxycodon och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.Ta detta läkemedel genom munnen enligt din läkares anvisningar. Du kan ta detta läkemedel med eller utan mat. Om du har illamående kan det hjälpa att ta detta läkemedel med mat. Fråga din läkare eller apotekspersonal om andra sätt att minska illamående (t.ex. att ligga ner i 1-2 timmar med så lite huvudrörelser som möjligt).Om du använder den flytande formen av detta läkemedel, mät noggrant dosen med hjälp av en speciell mätanordning/sked. Använd inte en hushållssked eftersom du kanske inte får rätt dos. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska kontrollera eller mäta dosen. doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och ditt svar på behandlingen. Öka inte din dos, ta medicinen oftare eller ta den under längre tid än vad som föreskrivs. Avbryt medicinen på rätt sätt när det är föreskrivet. smärtstillande läkemedel fungerar bäst om de används när de första tecknen på smärta uppträder. Om du väntar tills smärtan har förvärrats kanske medicinen inte fungerar lika bra. om du har pågående smärta (t.ex. på grund av cancer) kan din läkare instruera dig att även ta långverkande opioidmedicin. I det fallet kan detta läkemedel användas för plötslig (genombrotts) smärta endast vid behov. Andra smärtlindrande medel (såsom paracetamol, ibuprofen) kan också förskrivas tillsammans med detta läkemedel. Fråga din läkare eller apotekspersonal om hur du använder oxycodon på ett säkert sätt tillsammans med andra läkemedel. detta läkemedel kan orsaka abstinensreaktioner, särskilt om det har använts regelbundet under lång tid eller i höga doser. I sådana fall kan abstinenssymtom (såsom rastlöshet, rinnande ögon, rinnande näsa, illamående, svettning, muskelvärk) uppstå om du plötsligt slutar använda detta läkemedel. För att förhindra abstinensreaktioner kan din läkare minska din dos gradvis. Fråga din läkare eller apotekare om mer information och rapportera eventuella abstinensreaktioner omedelbart. när detta läkemedel används under lång tid kan det hända att det inte fungerar lika bra. Prata med din läkare om medicinen slutar fungera bra. även om den hjälper många människor kan den här medicinen ibland orsaka beroende. Denna risk kan vara högre om du har en substansanvändningsstörning (t.ex. överanvändning av eller beroende av droger/alkohol). Ta denna medicin exakt enligt föreskrift för att minska risken för beroende. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du vill ha mer information.Berätta för din läkare om din smärta kvarstår eller förvärras.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Innan du tar oxikodon ska du tala om för din läkare eller apotekspersonal om du är allergisk mot oxikodon eller mot andra opioida smärtstillande medel (t.ex. oxymorfon) eller om du har andra allergier. Denna produkt kan innehålla inaktiva ingredienser som kan orsaka allergiska reaktioner eller andra problem. Prata med din apotekare för mer information. Innan du använder detta läkemedel, berätta för din läkare eller apotekare din medicinska historia, särskilt av: Hjärnsjukdomar (t.ex. huvudskada, tumör, kramper), andningsproblem (t.ex. astma, sömnapné, kronisk obstruktiv lungsjukdom-COPD), njursjukdom, leversjukdom, psykiska/stämningsstörningar (t.ex. förvirring, depression), Personlig eller familjehistoria av missbruk (t.ex. överanvändning av eller beroende av droger/alkohol), mag- och tarmproblem (t.ex. blockering, förstoppning, diarré på grund av infektion, paralytisk ileus), urineringssvårigheter (t.ex. på grund av förstorad prostata), gallblåsesjukdom, sjukdom i bukspottkörteln (pankreatit). Detta läkemedel kan göra dig yr eller sömnig. Alkohol eller marijuana kan göra dig mer yr eller sömnig. Kör inte bil, använd inte maskiner eller gör något som kräver vakenhet tills du kan göra det på ett säkert sätt. Undvik alkoholhaltiga drycker. Prata med din läkare om du använder marijuana. innan du opereras, berätta för din läkare eller tandläkare om alla produkter du använder (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och växtbaserade produkter). flytande produkter kan innehålla socker, aspartam och/eller alkohol. Försiktighet rekommenderas om du har diabetes, alkoholberoende, leversjukdom, fenylketonuri (PKU) eller något annat tillstånd som kräver att du begränsar/undviker dessa ämnen i din kost. Fråga din läkare eller apotekspersonal om hur du kan använda denna produkt på ett säkert sätt. äldre vuxna kan vara mer känsliga för biverkningarna av detta läkemedel, särskilt förvirring, yrsel, sömnighet och långsam/halv andning. under graviditet ska detta läkemedel endast användas vid tydligt behov. Det kan skada ett ofött barn. Diskutera riskerna och fördelarna med din läkare. (Se även avsnittet Varning.)Detta läkemedel passerar över i bröstmjölk och kan ha oönskade effekter på ett ammande barn. Meddela läkaren omedelbart om ditt barn utvecklar ovanlig sömnighet, svårigheter att äta eller andningssvårigheter. Rådgör med din läkare innan du ammar.

LÄKEMEDELSINTERAKTIONER.

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina läkemedel fungerar eller öka risken för allvarliga biverkningar. Det här dokumentet innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda/receptfria läkemedel och växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekare. Börja inte med, sluta inte med eller ändra doseringen av något läkemedel utan din läkares godkännande. några produkter som kan interagera med detta läkemedel inkluderar: vissa smärtstillande läkemedel (blandade opioidagonister/antagonister som pentazocin, nalbufin, butorfanol), naltrexon. risken för allvarliga biverkningar (såsom långsam/grunt andning, allvarlig dåsighet/svimning) kan öka om detta läkemedel tas tillsammans med andra produkter som också kan ge upphov till dåsighet eller andningsproblem. Berätta för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter, till exempel andra opioida smärt- eller hostlindringsmedel (till exempel kodein, hydrokodon), alkohol, marijuana, sömn- eller ångestläkemedel (till exempel alprazolam, lorazepam, zolpidem), muskelavslappnande medel (till exempel karisoprodol, cyklobenzaprin) eller antihistaminer (till exempel cetirizin, difenhydramin). Kontrollera etiketterna på alla dina läkemedel (t.ex. allergi- eller host- och förkylningspreparat) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar sömnighet. Fråga din apotekare om hur du använder dessa produkter på ett säkert sätt. andra läkemedel kan påverka avlägsnandet av oxykodon från din kropp, vilket kan påverka hur oxykodon fungerar. Exempel på detta är azolantibiotika (t.ex. ketokonazol), makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin), hiv-läkemedel (t.ex. ritonavir), rifamyciner (t.ex. rifabutin, rifampin), vissa läkemedel som används för att behandla kramper (t.ex. karbamazepin, fenytoin) m.m. Detta läkemedel kan störa vissa laboratorietester (inklusive amylas/lipasnivåer), vilket eventuellt kan orsaka felaktiga testresultat. Se till att laboratoriepersonal och alla dina läkare vet att du använder detta läkemedel.

BIEFFEKTER

Läkemedelsinteraktioner kan förändra läkemedlens funktion eller öka risken för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. Håll en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel samt växtbaserade produkter) och dela den med din läkare och apotekare. Några produkter som kan interagera med detta läkemedel är: vissa smärtstillande läkemedel (blandade opioidagonister/antagonister, t.ex. pentazocin, nalbufin, butorfanol), naltrexon Risken för allvarliga biverkningar (t.ex. långsam/kort andning, svår sömnighet/svimning) kan öka om detta läkemedel tas tillsammans med andra produkter som kan orsaka sömnighet eller andningsproblem. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter, t.ex. andra opioida smärtstillande medel eller hostmediciner (t.ex. kodein, hydrokodon), alkohol, marijuana, sömn- eller ångestmediciner (t.ex. alprazolam, lorazepam, zolpidem), muskelavslappnande medel (t.ex. karisoprodol, cyklobenzaprin) eller antihistaminer (t.ex. cetirizin, difenhydramin). Kontrollera etiketten på alla mediciner (t.ex. mot allergier eller mot hosta och förkylning) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar sömnighet. Andra läkemedel kan påverka elimineringen av oxycodon från kroppen och därmed dess funktion. Exempel på detta är azolantibiotika mot svamp (t.ex. ketokonazol), makrolidantibiotika (t.ex. erytromycin), hiv-läkemedel (t.ex. ritonavir), rifamyciner (t.ex. rifabutin, rifampin), vissa läkemedel som används för att behandla epileptiska anfall (t.ex. karbamazepin, fenytoin) och andra. Detta läkemedel kan interferera med vissa laboratorietester (inklusive amylas/lipasnivåer), vilket kan orsaka felaktiga resultat. Se till att laboratoriepersonal och alla läkare är medvetna om att du använder detta läkemedel.

MISSAD DOS

Om du tar detta läkemedel regelbundet och missar en dos, ta den så fort du kommer ihåg den. Om det är nära tiden för nästa dos, hoppa över den missade dosen och återuppta ditt vanliga doseringsschema. Fördubbla inte dosen för att komma ikapp.
ÖVERDOSERING
Om någon har tagit en överdos och har allvarliga symtom, t.ex. svimning eller andningssvårigheter, ska du ge personen naloxon om det finns tillgängligt och sedan ringa 112. Om personen är vaken och inte har några symtom ska du ringa en giftinformationscentral omedelbart. Invånare i USA kan ringa sin lokala giftinformationscentral på 1-800-222-1222. Invånare i Kanada kan ringa till en giftinformationscentral i sin provins. Symtom på överdosering kan vara: långsam/svag andning, långsam hjärtslag, koma.

NOTES

Dela inte medicinen med andra. Det är olagligt. Detta läkemedel har ordinerats endast för ditt nuvarande tillstånd. Använd den inte senare för ett annat tillstånd om inte din läkare säger till dig att göra det. En annan medicinering kan vara nödvändig i det fallet. Fråga din läkare eller apotekare om du bör ha naloxon tillgängligt för att behandla opioidöverdos. Lär din familj eller dina hushållsmedlemmar om tecknen på en opioidöverdos och hur man behandlar den.

 

Dosering

20mg

Paketets storlek

30 tabletter, 60 tabletter, 90 tabletter, 120 tabletter, 180 tabletter, 360 tabletter

Kundrecensioner
 • 0
  0-värden
 • 5 Stjärnor
  0%
  4 Stjärnor
  0%
  3 Stjärnor
  0%
  2 Stjärnor
  0%
  1 Stjärna
  0%
Recensioner

Det finns inga recensioner ännu.

Bli den första att recensera "Köp Oxycodone online"

0
fel: Innehållet är skyddat!!
sv_SESvenska
X

Kundrecensioner

BuyPrescriptionz

Kundrecensioner

Amber 07/10/2020

TrustPilot
Jag älskar er produkt och kundservice!
Jag använde den på mina tummar. Fungerade bra!!!

Daniel 06/19/2020

TrustPilot
Tack för att du skickade beställningen så snabbt. Kommer att beställa igen!

Welda 05/11/2020

TrustPilot
Jag gillar verkligen den här produkten! Jag är så glad att en vän berättade om den!

Kathy 06/14/2020

TrustPilot
Jag är mycket nöjd. Jag kommer att fortsätta att köpa och använda den.
Bra produkt till ett rättvist pris!

Daniel 05-07-2020

TrustPilot
Bra produkt, mycket bra service, snabb leverans.
Jag kommer att vara en långvarig kund,
Jag har länge lidit av en kronisk sjukdom..
Det hjälper mig verkligen 😊
Tack.
Daniel