Αγοράστε Ψιλοκυβίνη σε απευθείας σύνδεση

$14.00 - $128.00

Fast & Secure Shipping Available

Η ψιλοκυβίνη είναι μια φυσική ψυχεδελική προφαρμακευτική ένωση που παράγεται από περισσότερα από 200 είδη μανιταριών, συλλογικά γνωστά ως μανιτάρια ψιλοκυβίνης.
Ονόματα οδών: Μαγικά μανιτάρια, μοβ πάθος, μανιτάρια, μικρός καπνός

Psilocybin is a well-known, naturally occurring psychedelic substance found in mushrooms that are commonly referred to as magic mushrooms. This substance has a wide range of psychoactive properties, which makes it among the most popular recreational drugs around the world.

WHAT IS PSILOCYBIN MUSHROOM MICRO DOSING?

Αγοράστε Psilocybin Online.Microdosing is the act of consuming sub-perceptual amounts of psychedelics, like LSD or Psilocybin Mushrooms.

Sub-perceptual means the effects are subtle but can have a noticeable influence on your life.

Typically, individuals integrate sub-perceptual doses into their weekly routine. Microdosers often report higher levels of creativity, more energy, increased focus, and improved relational skills.

Many people microdose in order to treat depression or anxiety, with often remarkable results.

Some enthusiasts also report microdosing helps to heighten spiritual awareness and enhance all five senses.

THE HISTORY OF MICRODOSING

While the modern history of psychedelics reaches back to the 1950s, interest in microdosing saw a major revitalization with the publishing of Dr. James Fadiman’s The Psychedelic Explorer’s Guide: Safe, Therapeutic, and Sacred Journeys in 2011.

Dr. Fadiman’s book explores microdosing as a subculture of psychedelic use. While a number of indigenous cultures, as well as modern professionals, have utilized microdosing as a way to unlock a host of benefits, Dr. Fadiman’s book formally introduced the term “microdosing” into the psychedelic mainstream.

But Dr. Fadiman’s book didn’t just contribute a piece of terminology; it awakened the curiosity and imaginations of millions of people fascinated by the reports of experienced microdosers. It also provided a host of practical information for anyone that wanted to give it a try, much of which has been integrated into this course.

Dr. Fadiman’s ongoing research into microdosing serves as one of the few modern studies into the effects of microdosing specifically (most other research deals with larger doses for specific therapeutic outcomes).

Following the publication of The Psychedelic Explorer’s Guide, the next major boost in the public’s awareness of microdosing came from a podcast interview Dr. Fadiman gave with Tim Ferriss in March of 2015.

Ferriss, who rose to fame after authoring the bestseller “The Four Hour Work Week,” has an enormous audience of individuals interested in entrepreneurship, “biohacking,” self-experimentation, psychology, spirituality, and an array of additional subject matters that would predispose them to an interest in the benefits of microdosing.

His podcast interview with Dr. Fadiman blasted the core messages about microdosing contained in The Psychedelic Explorer’s Guide from a soapbox loud enough to significantly increase a basic awareness of the concept.

Soon after its air date, listeners of Ferriss’ podcast were not only starting to experiment with microdosing on their own; they were discussing it and sharing their curiosity with their own personal networks. Consequently, journalists began writing articles about microdosing, leading to even greater awareness and interest.

The most recent source of interest in microdosing came from Ayelet Waldman’s book “A Really Good Day: How Microdosing Made a Mega Difference in my Mood, My Marriage, and My Life,” published in February of 2016.

Waldman’s book discusses her 30-day protocol of microdosing with LSD to address a variety of psychological symptoms primarily caused by hormonal changes related to menopause.

Prior to microdosing, Waldman’s mood swings had become so severe as to put her marriage and relationship with her children at risk.

Afterwards, in an interview with The Third Wave, she said, “This month changed my life, and I am sad every day that I can’t keep doing it legally.”

Now, tens of thousands of people around the globe are being turned on to microdosing – whether it’s for treating mental health problems, boosting creativity, or giving entrepreneurs new directions.

THE SCIENCE OF PSILOCYBIN MUSHROOM MICRODOSING /Buy Psilocybin Online

02While psychedelic substances have been illegal and prohibited from study in the vast majority of countries up until the past few years, many of the world’s top experts have made incredible strides picking up on research started in the 1950s and 60s.

Although almost no research has been done on microdosing specifically, we know something about what large doses of psychedelics do to the brain.

Much of what we understand about how psychedelics work involves serotonin, a chemical that keeps our brains ticking. It is one of the most important neurotransmitters in the brain and affects nearly everything we do, from how we feel, to how we process information.

Classic psychedelics such as LSD and Psilocybin share a similar structure to serotonin, and work along a similar pathway…

Many antidepressants (called Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, or SSRIs) try to make serotonin more plentiful in the brain to make you feel better.

Psychedelics work more directly, by mimicking serotonin. This means that one of their main effects is to stimulate a serotonin receptor, located in the prefrontal cortex, called “5-HT2A.”

The stimulation of the 5-HT2A receptor leads to two very important results:

 • The production of “Brain-Derived Neurotrophic Factor” (BDNF). BDNF is “like Miracle-Gro for your brain. It stimulates growth, connections, and activity.” [1]
 • The increased transmission of “Glutamate.” Glutamate is the neurotransmitter most responsible for brain functions like cognition, learning, and memory. [2]

Glutamate and BDNF work together in ways we’re still understanding, but it’s become clear that having more of each leads to many of the benefits we all seek from microdosing. [3]

Another thing psychedelics do is to cause parts of the brain that might not usually communicate with one another… to communicate with one another!

Psychedelics allow these unique connections to be formed by dampening the activity of an often over-used part of our brain called the “Default Mode Network” (DMN). [4]

The Default Mode Network is an area of the brain used for an array of different mental activities, including day-dreaming, self-reflection, and thinking about the past or the future. Some studies suggest that depression is linked to an overactive DMN. [5] It’s possible that a highly active DMN causes us to ruminate, over-analyze ourselves, and step out of the present moment to constantly question the past and the future.

This helps explain why these substances could be used to combat depression and anxiety, and also lead to insights and creative perspectives that otherwise remain inaccessible to us.

FLOW STATES

All of us, at some point in our lives, have experienced a flow state. The surfer effortlessly riding a big wave, the therapist perfectly in-sync with her client, the salesman working the room in an out of body experience… all are examples of people performing at their best while inflow.

Simply put, flow is truly one of the great experiences of being human.

We have no specific, non-anecdotal evidence to suggest that microdoses of psychedelics can induce flow states – but we know that moderate doses can change the function of the brain in a way very similar to that seen in flow states.

Studies show that moderate doses of psychedelics cause brain waves to shift more towards alpha oscillations, which is also seen in the transition to a flow state. [6]

Psychedelics imitate the neurotransmitter serotonin when they enter the brain – and we know that serotonin is found in higher levels in flow states. Similarly, psychedelics increase the levels of dopamine in the brain, [7] another neurotransmitter which is found in higher levels in flow states.

Perhaps most importantly, psychedelics’ ability to dampen down the DMN can allow our brains to make unique connections between areas that don’t usually communicate. [4] This is crucial for allowing flow states to occur.

Since we know that moderate doses of psychedelics can induce similar effects to a flow state in the brain, it seems likely that a regular microdosing regimen will start to shift our awareness in the direction of flow.

HOW DO YOU MICRODOSE WITH PSILOCYBIN MUSHROOMS?

03Microdosing is the act of taking ‘sub-perceptual’ doses of psychedelics, meaning the dose level is not high enough to cause substantial deviations from reality.

Ideally, a microdose will not cause a substantial change in mood, disposition, or mindset. Instead, its effect will be subtle but present.

Preparing Psilocybin Mushrooms for microdosing involves more steps than LSD, but is still straightforward!

Fresh and dried Psilocybin Mushrooms will contain different quantities of psilocybin. Not only that, but different strains of mushrooms will have different psilocybin contents. Even different parts of the mushroom contain different amounts of psilocybin!

As such, we recommend drying a batch of Psilocybin Mushrooms, grinding them into a powder, and measuring out around 0.1g of powder as a starter microdose. You can then adjust the amount accordingly after your first attempt.

Read our full guide on preparing Psilocybin Mushrooms for microdosing!

WHAT SCHEDULE SHOULD I FOLLOW?

Dr. James Fadiman, the author of the Psychedelic Explorer’s Guide, recommends taking a microdose once every three days.

Take a microdose on Day 1. Then do NOT take a microdose on Day 2 or Day 3.

Then, take another microdose on Day 4.

Observe the effects throughout this process by taking notes in a journal every day.

Continue the process of microdosing two times per week for several weeks. Take notes throughout the entire process on both short-term, in-the-moment effects, and long-term changes in your mood, energy, and social behavior.

Follow your usual routine while microdosing. You should not change what you do. The purpose is to enhance your day-to-day existence by integrating microdoses into your routine.

When you try microdosing for the first time, take a day off from work and social commitments. It will give you a chance to observe and notice any unusual effects before microdosing in a more public situation.

Be vigilant in observing the effects of microdosing on the two days between microdoses. Many people perceive increased feelings of flow, creativity, and energy the day after they microdose, as well as the day of microdosing.

Microdosing Psilocybin Mushrooms every day is not recommended. Psychedelics like psilocybin produce a tolerance, even with microdoses, so you might see diminishing returns after a few days. This is why Dr. Fadiman suggested leaving a couple of days between each dose.

Concern for your health is another reason to avoid microdosing every day. There is a potential heart risk of taking too many psychedelics over a long period of time. Although we don’t know how this translates when it comes to microdosing, it’s probably best to err on the side of caution, and avoid microdosing too frequently, or for longer than a few months at a time.

One other downside to microdosing every day is normalizing a very potent substance. You can compare it to the use of coffee for productivity purposes. When you drink coffee every day, over time you need to increase the dose to get the same effect. One cup of coffee turns into two or three or four cups of coffee within 2-3 months.

It is best to leverage microdosing as an occasional advantage, rather than a consistent go-to like coffee.

For an extensive guide on how to get started with microdosing, and create a protocol that gets the most out of your experience, sign up to our Microdosing Course now!

MICRODOSING RETREATS

For people who are new to psychedelics, even microdosing can be a daunting concept. But retreats are an exciting option for those who want to be introduced to psychedelics surrounded by experts in a guided, personalized setting.

The Synthesis retreat in Amsterdam is curated by microdosing experts, and is designed to offer each participant a perfect introduction to psychedelics.

Curated microdosing retreats could be an option for people looking to begin their microdosing journey, and could be the best way to translate the psychedelic experience into lessons for living a better life.

BENEFITS AND RISKS Buy Psilocybin Online

Buy Psilocybin Online . 04While it’s certainly an oversimplification, people generally microdose for two different reasons: to decrease the frequency and intensity of undesirable mental states or to improve the frequency and intensity of desirable mental states.

1: To reduce the frequency and intensity of undesirable states caused by various forms of “mental illness”, including:

 • Depression
 • Anxiety (i.e. Generalized or Social)
 • ADD/ADHD
 • Mood disorders
 • PTSD
 • Addiction

2: To increase the frequency and intensity of desirable states/outcomes:

 • Creativity
 • Energy
 • Flow states
 • Productivity/focus
 • Improved relationships/increased empathy
 • Athletic coordination
 • Leadership development

UNDESIRABLE STATES

Buy Psilocybin Online ,We’re not fond of the term “Mental Illness” because it pathologizes what is often a part of one’s natural progression towards a more coherent, actualized self.

But for those struggling with depression, anxiety, PTSD, ADD/ADHD, mood disorders and/or addiction (to name a few), microdosing can create a number of positive changes.

Clinical research has shown that larger doses of psychedelics are effective at treating depression, anxiety and addiction. Anecdotal evidence backs up the idea that a regular microdosing regimen can also have healing benefits for sufferers of various mental health conditions:

Health Benefits of Psilocybin

1) Psilocybin Helps Treat Mood Disorder

shutterstock_345397208

Recently, scientists assessed the therapeutic potential of Psilocybin for mood disorder (RR).

A moderate dose of Psilocybin can markedly reduce depressive symptoms in men and women with major depression (R).

In another study, it significantly improved mood and reduced anxiety in patients with advanced-stage cancer (R).Buy Psilocybin Online

In healthy volunteers, Psilocybin enhances mood από decreasing the reactivity of the amygdala, a region in the brain mainly involved in positive mood processing (R).

2) Psilocybin Improves Symptoms of Obsessive-Compulsive Disorder

Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a mental illness characterized by repetitive obsessions and compulsions (R).

A moderate dose of Psilocybin in people with OCD helps relieve symptoms  of OCD (R).

It also reduces symptoms linked to OCD in mice (R).

3) Buy Psilocybin Online Psilocybin May Help Treat Substance Abuse Disorder

shutterstock_439442224

Buy Psilocybin Online Psilocybin is a new therapeutic option for treating substance abuse disorder i.e., drug addiction and alcohol (R).

Current research data on smoking indicates the drug to be effective in combating smoking. In tobacco smokers, this substance may have remarkable effects on smoking cessation without causing side effects (R).

SimBuy Psilocybin Online ilarly, it may also be useful in treating alcohol dependence (R).

 

 

Δοσολογία

25mg

Μέγεθος συσκευασίας

30 δισκία, 60 δισκία, 90 δισκία, 120 δισκία, 180 δισκία, 360 δισκία

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.

Καλάθι αγορών
elΕλληνικά
Αγοράστε Ψιλοκυβίνη σε απευθείας σύνδεσηΑγοράστε Ψιλοκυβίνη σε απευθείας σύνδεση
$14.00 - $128.00Επιλογή
Scroll to Top

Κριτικές πελατών

BuyPrescriptionz

Κριτικές πελατών

Amber 07/10/2020

TrustPilot
Αγαπώ το προϊόν και την εξυπηρέτηση πελατών σας!
Το χρησιμοποίησα στους αντίχειρές μου. Δούλεψε καλά!!

Daniel 06/19/2020

TrustPilot
Σας ευχαριστώ για την αποστολή της παραγγελίας τόσο γρήγορα. Θα παραγγείλω ξανά!

Welda 05/11/2020

TrustPilot
Μου αρέσει πολύ αυτό το προϊόν! Χαίρομαι τόσο πολύ που ένας φίλος μου μίλησε γι' αυτό!

Kathy 06/14/2020

TrustPilot
Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Θα συνεχίσω να το αγοράζω και να το χρησιμοποιώ.
Εξαιρετικό προϊόν σε δίκαιη τιμή!

Daniel 05-07-2020

TrustPilot
Εξαιρετικό προϊόν, πολύ καλή εξυπηρέτηση, γρήγορη αποστολή.
Θα είμαι μακροχρόνιος πελάτης,
Έχω υποφέρει από μια μακροχρόνια ασθένεια..
Με βοηθάει πραγματικά 😊
Σας ευχαριστώ
Daniel